Przesłanie Marshua Kawkaz Zespół Daimoakh Kontakt

Fundacja „Marszua Kawkaz”

(w języku kistyńskim „Pokój Kaukazowi”)

Ogólne informacje o Fundacji

Charytatywna fundacja Kistów (kobiet kistyńskich), mieszkających w Gruzji „Marszua Kaukaz” jest pozarządową, non-profit i niepartyjną organizacją., która została zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Gruzji dnia 24 grudnia 1999 r.

Pomysł powołania stowarzyszenia „Marszua Kawkaz” zrodził się w trakcie debat społeczności kistyńskiej nad zachowaniem pokoju i stabilnej sytuacji na Kaukazie.

Siedziba fundacji znajduje się we wsi Duisi, w rejonie achmeckim Republiki Gruzji.

Prezesem i założycielem fundacji „Marszua Kawkaz” jest Makwala Margoszwili.

Cele Fundacji

  1. Pogłębianie porozumienia i zbliżenia narodu kistyńskiego z narodem gruzińskim w dziedzinie kultury i polityki.
  2. Wspieranie materialne, kulturowe i socjalne, mieszkających w Gruzji Kistów i uchodźców czeczeńskich.
  3. Promocja wąwozu i kultury kistyńskiej - rozwinięcie działalności agroturystycznej, przyjmowanie turystów, korzystających z walorów turystycznych Pankisi i Kaukazu.
  4. Realizacja programów mających na celu ochronę i rozwój potencjału duchowego i kulturowego Kistów w Pankisi.
  5. Realizacja programów oświatowo-wychowawczych dla dzieci – ofiar wojen w Czeczenii. 6. Propagowanie polityki pokoju na Kaukazie.
  6. Wspieranie suwerenności i przywrócenia terytorialnej całości Republice Gruzji.
  7. Przedstawianie historii Wajnachów i propagowanie najlepszych tradycji i zwyczajów, które nie stoją w sprzeczności z prawodawstwem gruzińskim.
  8. Pomoc młodemu pokoleniu w wyborze zdrowego trybu życia, zapobieganie rosnącym wśród młodzieży patologiom.
  9. Organizacja akcji charytatywnych.
  10. Prowadzenia każdej działalności, która nie wykracza poza istniejące prawodawstwo Republiki Gruzji, niezależnie od tego czy jest ona uwzględniona w statucie fundacji, czy nie.do góry